4 in 1 Soil Survey Instrument

Model: AMT-300

วิธีใช้ 

 • ใส่แบตเตอรี่ 9V ก่อนใช้งาน โดยใส่แบตเตอรี่ที่ด้านหลังของเครื่อง
 • ถอดปลอกป้องกันก้านวัดเมื่อใช้งาน
 • การใช้งาน

การวัดแสงแดด

 • กดปุ่ม      ON      เพื่อเริ่มต้น
 • ชี้/หันบริเวณรับแสง(สีม่วง)ของเครื่องไปในแหล่งที่แสงสูงสุด
 • ความเข้มแสง ณ ขณะนั้นจะแสดงที่หน้าจอ LCD บนตัวเครื่อง

การวัดค่า PH

 • เลื่อนปุ่มที่ด้านหลังของเครื่อง   PH - C    ให้อยู่ฝั่ง PH
 • ปักก้านวัดของเครื่องลงสู่ดินให้อยู่ในแนวตั้งที่สุด ระวังอย่างปักก้านใกล้รากพืช
 • ค่า PH ของดินที่ถูกวัดจะถูกแสดงบนหน้าจอ LCD บนตัวเครื่อง
 • ลองทำหลายๆครั้งเพื่อเปรียบเทียบและยืนยันค่าที่ได้

สำหรับการวัดในบริเวณดินที่ลึก อาจจะปักก้านให้ลึกมากขึ้นในบริเวณที่ความหนาแน่นของรากพืชน่าจะมากที่สุด

ถ้าดินที่ถูกวัดนั้นแห้งมากเกินไปหรือมีแร่ธาตุในดินมากเกินไป อาจไม่สามารถวัดค่า PH ออกมาได้ ให้ฉีดพรมน้ำลงในดินนั้น ทิ้งดินไว้ก่อน 30 นาทีแล้วจึงวัดค่าใหม่อีกครั้ง

การวัดความชื้น

 • เลื่อนปุ่มที่ด้านหลังของเครื่อง PH - C   ให้อยู่ฝั่ง C

 ปักก้านวัดของเครื่องลงสู่ดินให้อยู่ในแนวตั้งที่สุด ระวังอย่างปักก้านใกล้รากพืช

 • กดปุ่ม    ON   เพื่อเริ่มต้นการวัด
 • ความชื้นของดินที่ถูกวัดจะแสดงที่หน้าจอ LCD บนตัวเครื่อง

ลองทำหลายๆครั้งเพื่อเปรียบเทียบและยืนยันค่าที่ได้

            สำหรับการวัดในบริเวณดินที่ลึก อาจจะปักก้านให้ลึกมากขึ้นในบริเวณที่ความหนาแน่นของรากพืชน่าจะมากที่สุด

การวัดอุณหภูมิ

 • ในขณะที่ทำการวัดความชื้นนั้น อุณหภูมิของดินก็จะถูกแสดงผลบนหน้าจอ LCD ด้วย

 กดปุ่ม    C / F           เพื่อปรับเปลี่ยนหน่วยของอุณหภูมิ(เซลเซียส/ฟาเรนไฮต์)

ข้อแนะนำ

 • เครื่องมือจะปิดตัวเองเมื่อไม่ได้ถูกใช้งานใน 5 นาที
 • เครื่องมือนี้ใช้ได้เฉพาะกับการวัดดินเท่านั้น อย่าใช้กับน้ำหรือสารอื่นๆ
 • อย่าหักหรืองอก้านวัด
 • อย่าให้ก้านวัดใกล้กับโลหะ และควรเก็บให้ห่างจากโลหะ
 • ควรทำความสะอาดก้านวัดก่อนใช้งานวัดครั้งต่อไป
 • ควรสวมปลอกป้องกันก้านวัดเมื่อเก็บเครื่องมือ
 • อย่าดึงก้านวัดเมื่อนำเครื่องมืออกจากดิน

สั่งซื้อ เครื่องวัดดิน 4 in 1 Soil Survey Instrument Model: AMT-300