ความเข้มแสง Light Intensity สามารถวัดได้หลายแบบ เช่น แรงเทียน lumen lux 

แรงเทียน หรือ candle power มีหน่วยเป็น cd หรือ candle 1 cd หมายถึง เมื่อเราเอาแหล่งกำเนิดแสง มาวางไว้ที่กลางวัตถุทรงกลม มีรัศมี 1 ฟุต ในพื้นที่ 1 ตารางฟุตนั้น จะวัดความสว่างได้เท่ากับ 1 ฟุต-แคนเดิล ( 1 fc หรือเท่ากับ 1 lumen/ ft2 ) อาจเรียกย่อว่า 1 lumen (lm) นั่นคือ ในพื้นที่ทรงกลม 1 ตารางฟุต จะมีเส้นแสงมาตก 1 เส้น หรือ 1 lumen

Lumen เป็นการวัด ว่ามีพลังงานแสงออกมาจากแหล่งกำเนิดนั้น ๆ เท่าไร ในเวลาหนึ่ง ๆ ( วัดเฉพาะแสงช่วงสายตามองเห็น ไม่ใช่พลังงานทั้งหมด ) 

Lux เป็นการวัด illumination หรือ ความส่องสว่าง (  flux คือ พลังงานแสงที่ออกจากจุดกำเนิด แต่ illumination เป็นพลังงานแสงที่ตกกระทบตัวพื้นผิว) 

Lighting Measurement (หน่วยที่ใช้ตรวจวัดแสง) 

•  Candela ( cd ) (ความสว่างที่เทียน 1 เล่มส่องแสงได้) 

•  Candle Power (CP) (ความสว่างของแสง 1 แรงเทียน) 

•  Footcandle ( fc ) 1 lumen / sq.ft . (ความสว่างของแสง1 ตารางฟุตที่มาจากจุดกำเนิดแสง 1 ฟุต) 

•  Lux (lx) 1 lumen / sq.m . (ความสว่างของแสง1 ตารางเมตรที่มาจากจุดกำเนิดแสง 1 เมตร) 

•  Lumen ( lm ) (เส้นแสง 1 เส้นแสงที่ออกมาจากจุดกำเนิเด 1 จุด) 

•  Illuminance ( E ) (ค่าความส่องสว่างของแหล่งกำเนิืดแสง) 

•  Luminance (L) (ค่าความสว่างของแสงที่ตกกระทบมาแล้ว) 

•  Footlambert ( fL) (หน่วยของแสงที่วัดได้)

ดู เครื่องวัดแสงรุ่นต่างๆ