การวัดระดับเสียง

แหล่งกำเนิดเสียงที่สำคัญ
ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)* แหล่งกำเนิดเสียง
30 เสียงกระซิบ
50 เสียงพิมพ์ดีด
60 เสียงสนทนาทั่วไป
70 -
80 เสียงจราจรตามปกติ
90 -
100 เสียงขุดเจาะถนน
120 เสียงค้อน เครื่องปั๊มโลหะ
140 เสียงเครื่องบินขึ้น
เกณฑ์กำหนดของระดับเสียงที่เป็นอันตราย
ก. กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดมาตรฐานของระดับเสียงในสถานประกอบการต่าง ๆ ไว้ดังนี้คือ

1. ได้รับเสียงไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง ต้องมีระดับเสียงติดต่อกันไม่เกิน 91 เดซิเบล(เอ)
2. ได้รับเสียงวันละ 7-8 ชั่วโมง ต้องมีระดับเสียง ติดต่อกันไม่เกิน 90 เดซิเบล(เอ)
3. ได้รับเสียงเกินวันละ 8 ชั่วโมง ต้องมีระดับเสียง ติดต่อกันไม่เกิน 80 เดซิเบล(เอ)
4. นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในที่ ๆ มีระดับเสียงเกิน 140 เดซิเบล(เอ) ไม่ได้

 

ข. องค์การอนามัยโลกได้กำหนดว่าระดับเสียงที่ดังเกินกว่า 85 เดซิเบล(เอ) ถือว่าเป็นอันตรายต่อมนุษย์

ดูรายละเอียดเครื่องวัดเสียงรุ่นต่างๆ